پاورپوینت شبه پتانسيل فوق هموار

پاورپوینت شبه پتانسيل فوق هموار

پاورپوینت شبه پتانسيل فوق هموار

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 27

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

يكي از اهداف شبه پتانسيل‌ها، توليد شبه پتانسيل‌هايي است كه تا حد امكان هموار باشند و در عين حال دقيق بمانند.

براي مثال در محاسبات موج تخت، توابع ظرفيت در مولفه‌هاي فوريه بسط داده مي‌شوند و هزينه محاسبات به شكل تواني از تعداد مولفه‌هاي فوريه مورد نياز در محاسبات است.

بنابراين مفهوم بيشترين همواري، رسيدن به كمترين فضاي مورد نياز فوريه براي توصيف ويژگي هاي ظرفيتي تا دقت مورد نياز است.

پتانسيل‌هاي «اندازه پايسته» به دقت مورد نياز مي‌رسند، اما معمولاً همواري از بين مي‌رود

در روش شبه پتانسيل‌هاي فوق هموار هدف رسيدن به محاسبات دقيق با يك تبديل است.

مسئله را به شكل تابعي هموار و تابعي حول هر مغز يوني كه تغييرات سريع چگالي را بيان مي‌كند، برآورده مي‌كند.

 

امواج تصویری افزوده شده(PAWها): حفظ كل تابع موج

روش امواج تصویری افزوده شده PAW يك راه كلي براي حل مسئله ساختار الكتروني است كه روش OPW را دوباره فرمول بندي مي‌كند

مشابه روش شبه پتانسيل فوق همواره در اين روش تصویرگرها و توابع کمکی مربوطه وارد مي‌شوند.

يك تابعي براي انرژي كل تعريف مي‌شود كه شامل توابع کمکی است و در الگوریتم براي حل موثر مسئله ويژه مقداري كلي  بكار مي‌رود.

در روش PAW تابع موج تمام – الكتروني، حفظ مي‌شود.

 از آنجا كه تابع موج كلي نزديك هسته ها تند تغيير است تمام انتگرال ها به صورت تركيبي از انتگرالهائي از توابع هموار در فضا محاسبه مي‌شوند. توزيع موضعي از انتگرالهاي شعاعي در كره مافين تین، مانند روش توابع موج افزوده شده APW محاسبه مي‌شوند.

 

 

شبه هاميلتوني ها

• يك شبه هاميلتوني، موضوعي بسيار كلي تر از يك شبه پتانسيل است. علاوه بر تغيير     پتانسيل، جرم نيز تغيير مي‌كند تا به خواص مورد نظر براي حالات ظرفيتي برسيم.