پاورپوینت فسفات

پاورپوینت فسفات

پاورپوینت فسفات

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 50

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 فسفات

فسفات از طريق فاضلابهاي خانگي (حاوي پاك كنندههاي سنتتيك) و يا پسابهاي كشاورزي يا فاضلابهاي صنعتي به آبهاي سطحي وارد ميشود. آبهاي زيرزميني معمولاً مقدار جزئي فسفات دارند مگر  اينكه به عللي آلوده شده باشند. فسفر يكي از عناصر ضروري براي رشد جلبكها ميباشد و ميتواند به مقدار قابل توجهي در اتروفيكاسيون   ( Eutrophication)
مخازن آب  و درياچهها دخالت نمايد.

 

سموم دفع آفات

سموم دفع آفات شامل تركيباتي نظير حشرهكشها، علفكشها، قارچ كشها و جلبك كشها ميباشند. اين مواد شامل عناصر معدني  مثل سولفات مس و هيدروكربورهاي كلره مثل ددت ، ديلدرين، آلدرين، ليندين و تركيبات فسفره مثل پاراتيون و مالاتيون ميباشند.

 

 

ورود سموم دفع آفات به منابع آب از طرق مختلف صورت ميگيرد كه عبارتند از:
 1ـ كاربرد مستقيم آنها براي كنترل گياهان و حشرات در آب
2ـ عبور آب از زمينهاي كشاورزي

3ـ تخليه فاضلابهاي صنعتي

 

سموم دفع آفات در بدن تجمع يافته و در دراز مدت اثر كرده و مشكلاتي را بوجود ميآورند. ميزان سموم دفع آفات كه در آب آشاميدني وجود دارد در مقايسه با مواد غذايي ناچيز است. ورود تصادفي اين مواد به مقدار زياد در آبها ميتواند مشكلات جدي به دنبال داشته و سبب مرگ آبزيان شود

 

از بين بردن و حذف اين تركيبات با استفاده از تركيبات اكسيد كننده نظير ازن، كلر، دي اكسيد كلر وپرمنگنات صورت ميگيرد. البته در برخي موارد كاربرد كلر ميتواند بعضي از سموم را به مواد سميتر تبديل كند.

 

 

پاك كنندهها
استفاده از پاك كنندهها پس از جنگ جهاني دوم توسعه يافته است. يكي از مشكلات ناشي از پاك كنندهها توليد كف ميباشد كه به حضور سورفاكتانت در تركيب مواد پاك كننده مرتبط ميباشد. در اواسط سال 1960 براي افزايش قابليت تجزيه مواد پاك كننده، ساختمان سورفاكتانتها را تغيير دادند.

 

لزوم تغيير در تركيب شيميايي مستلزم جايگزين كردن كربن با زنجيره مستقيم به جاي زنجيره كربن شاخهدار در فرمول ماده سورفاكتانت بود. نگرانيهاي كنوني محيط زيست بيشتر در مورد سازندههاي مواد پاك كننده است زيرا ماده اصلي در پاك كنندههاNa5P3O10  می باشد.