پاورپوینت مخلوط گازها

پاورپوینت مخلوط گازها

پاورپوینت مخلوط گازها

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 27

 تعدادی از اسلایدها به زبان انگلیسی است.

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

 مخلوط های گازی که در این فصل بررسی می گردند تنها شامل گازهایی می باشند که میل به واکنش با یکدیگر ندارند و واکنش ناپذیر می باشند.

 در یک مخلوط گازهای آرمانی، فرض بر این است که رفتار هر یک از گازهای تشکیل دهنده مخلوط بر رفتار گازهای دیگر اثر نمی گذارد

 

 یک مخلوط شامل دو یا چند گاز که دارای فرمول شیمیایی ثابتی باشد، یک مخلوط گازی واکنش ناپذیر نامیده می شود.

 مخزنی با حجم V در نظر بگیرید که شامل مخلوطی از k گاز مختلف در فشار P و دمای T می باشد.

 خصوصیت های مخلوط ممکن است بر اساس جرم های اجزای تشکیل دهنده آن بیان شوند:  gravimetric analysis

 خصوصیت های مخلوط ممکن است بر اساس مول های گازهای تشکیل دهنده آن بیان شوند:  molar analysis