پاورپوینت جوانه

پاورپوینت جوانه

پاورپوینت جوانه

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 30

 

قسمتی از پاورپوینت : 

 

تعریف: 

ساقه اولیه ای که رشد کامل انجام نداده و فاصله میانگره های آن کم شده است.

 

انواع جوانه از نظر عملکرد

 

1) جوانه های ساقه زا و چوب زا

2) جوانه های مولد گل 

3) جوانه های مخلوط یا متعدد

 

 

انواع جوانه از نظر مبداء و محل تشکیل

 

1) جوانه های انتهایی Top buds

2) جوانه های جانبی Lateral 

3) جوانه های نابجا Adventitious buds

 

 

 

انواع جوانه از نظر نوع پوشش 

1) جوانه های فلس دار  

2) جوانه های بدون فلس  

 

 

قسمتهای مختلف برگ یک گیاه دولپه ای

 

1) گوشواره Stipule

2) غلاف یا نیام Sheet

3) دمبرگ Petole 

4) پهنک Blade

 

 

ساختمان داخلی برگ

 

1) ساختمان داخلی نیام

2) ساختمان داخلی دمبرگ 

3) ساختمان داخلی پهنک

 

 

انواع مزوفیل در برگهای مختلف

 

1) مزوفیل همگن و یکنواخت 

2) مزوفیل ناهمگن و متقارن

3) مزوفیل ناهمگن و نامتقارن