پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري

پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري

پاورپوینت نتايج ارزيابي نظر سنجي APO در معاونت توليد خودرو سواري

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 61

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

مدل INQA زير معيار 3-5-1: در راستای خط مشي و راهبرد ارتقا كيفيت محصول راهبرد و سازوکارهای لازم براي جمع آوری،ساختاردهي و مديريت داده ها، اطلاعات و دانش، ايجاد و توسعه مي‌يابند.

پرسشنامه APO‌سؤال 7 :سازمان قابليتهايي كه از جنبه راهبردي مهم بوده و مزيت رقابتي ايجاد مي كنند را مشخص مي كندو آنها را با مأموريت و اهداف راهبردي خود هماهنگي مي كند

 

مدل INQA زير معيار 3-5-1: در راستای خط مشي و راهبرد ارتقا كيفيت محصول راهبرد و ساز و

 کارهای لازم براي جمع آوری،ساختاردهي و مديريت داده ها، اطلاعات و دانش، ايجاد و توسعه مي‌يابند.

پرسشنامه APO‌سؤال 16: اين سازمان داراي يك بانك اطلاعات از قابليت هاي كاركنان مي باشد

 

مدل INQA زير معيار 3-5-1 در راستای خط مشي و راهبرد ارتقا كيفيت محصول راهبرد و

 سازوکارهای لازم براي جمع آوری،ساختاردهي و مديريت داده ها، اطلاعات و دانش، ايجاد

 و توسعه مي‌يابند.

 

مدل INQA زير معيار 3-5-2 داده ها، اطلاعات و دانش موثر بر كيفيت محصول شناسايي،

دسته بندی، صحه گذاری،تحليل و مديريت شده و به منظور تصميم‌گيری موثر و به موقع 

در حوزه مديريت کيفيت محصول استفاده می شود.

پرسشنامه APO‌سؤال 24-در اين سازمان، فرايندهاي نظام مند براي شناسايي،

  خلق،  ذخيره،  تسهيم  و به كارگيري دانش وجود دارد