پاورپوینت علم تمرین

پاورپوینت علم تمرین

پاورپوینت علم تمرین

فرمت فایل : پاورپوینت قابل ویرایش      تعداد اسلاید: 45

 

قسمتی از پاورپوینت :

 

هدف اصلی تمرين:

 رسيدن به اوج اجرای ورزشی است .

- رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند طراحی برنامه های تمرينی مناسب است.

- برای طراحی و توسعه ي يک برنامه تمرين ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

 

اصل اضافه بار

ساز گاري های تمرينی هنگامی ايجاد می شود که اجزای فيزیولوژيکی يا عضلانی به ميزانی فراتر از سطح معمول بکار گرفته شود.

 

بار تمرين = شدت تمرين x حجم تمرين

 

 

 اصل پيشرفت تدريجي

 

برای دستيابی به پيشرفت در سازگاري های تمرينی بايد محرک های تمرينی (شدت يا حجم) به صورت فزاينده و به طور پيوسته در سرتا سر برنامه تمرين افزايش يابد.