تحقیق تست هاي كليوي

تحقیق تست هاي كليوي

تحقیق تست هاي كليوي

تحقیق تست هاي كليوي در حجم 11 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با قسمتی از متن زیر:

اوره ( Urea )

محل تشكيل : در كبد در طي سيكل اوره

افزايش دفع اوره : رژيم غذايي پروتئين دار، ديابت ، تب

در عمل اكثر بجاي اوره نيتروژن اوره( BUN ) اندازه گيري مي شود.

جهت تبديل اوره به BUN و بلعكس از فرمول زير استفاده مي شود:

BUN*2.14 = Urea

اوره سرم، پلاسما، ادرار و ساير مايعات بدن اندازه گيري مي شود.

در عرض چند ساعت بايد اندازه گيري شود.

در غير اين صورت باكتري ها آن را تجزيه كرده و مقدار آن در نمونه كاهش مي يابد.

جهت نگهداري از يخچال يا فريزر

در سرم 10 روز پايدار

هموليز اثر كمي دارد.

ناشتا نبودن اثر كمي دارد.

اهميت باليني

سنجش اوره معمولاً به منظور ارزيابي كار كليه است.

هر چند ارزيابي به علت تغييرات وسيع در متابوليسم ارتباط چنداني با عملكرد كليه ندارد.

افزايش اوره به علل:

پيش كليوي (Pre-Renal)

كليوي(Renal)

پس كليوي(Post- Renal)

پيش كليوي(Pre -  Renal)

  • افزايش توليد

در رژيم پر پروتئين

افزايش كاتابوليسم

تحليل ماهيچه اي

باز جذب پروتئين هاي خون به دنبال خونريزي گوارشي

  • كاهش جريان خون

درشوك و كاهش برون ده قلبي

كليوي (Renal)

آسيب پارانشيم كليه

پس كليوي( Post- Renal)

انسداد مجاري ادراري

افزايش :

در رژيم پر پروتئين

هورمون هاي تيروئيدي به علت اثر كاتابوليك

گلوكورتيكوئيدها به علت اثر آنتي آنابوليك

به طور كلي در افزايش كاتابوليسم مانند تب ، استرس و سوختگي

كاهش :

سوء تغذيه

مصرف زياد مايعات

هورمون هاي آندروژن و هورمون رشد

كمتر پيش مي آيد به علل پيش كليوي بيشتر از 40mg/dl مي رسد

در اختلالات كليوي احتمالاً از 100mg/d1 تجاوز مي كند.