دانلود نظریه ها و پیشینه پژوهش درباره روش های تامین مالی و هزینه های تامین مالی - 88 صفحه وورد

دانلود نظریه ها و پیشینه پژوهش درباره روش های تامین مالی و هزینه های تامین مالی - 88 صفحه وورد

دانلود نظریه ها و پیشینه پژوهش درباره روش های تامین مالی و هزینه های تامین مالی - 88 صفحه وورد

 

 

 

 

 

 

این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:

بخش اول : روشهای تامین مالی شرکت ها

 

بخش دوم:  هزينه هاي تامين مالي  

 

بخش سوم : تاثیر روش های تامین مالی بر ارزش شرکت ها

 

بخش چهارم: تحقیقات ا نجام شده (داخلی و خارجی)

 

 

تاريخچه :

 از جمله نخستين تحقيق هاي انجام شده در زمينۀ ساختار  سرمايه،تحقيق ديويد دوراند درسال 1952 مي باشد. بعد ازآن درسال 1958 مقاله اي توسط دوتن از استادان مالي يعني موديلياني وميلر منتشر شد كه به دليل نظريۀ تازه اي كه در زمينۀ ساختار سرمايه ارا ‌ئه داده بود،سرآغاز مباحث گسترده اي گرديد (اين نظريه به تئوري MM معروف است ).   به طوري كه علاوه بر سلسله مقالاتي كه توسط خود اين دو نفر در سالهاي  1959، 1963، 1965، 1966، 1969 منتشر شد ، افراد ديگري نيز مانند ديويد دوراند 1959،فردو وستون (1963 )، داوسون، برور و جاكوب (1965)، هيمس و اسپر نگل (1969)،آر،سي،مرتون (1977)و جك بيكر (1978)در تأييد يا انتقاد از تئوري MM  بحث و اظهار نظر نمودند .  

موديلياني وميلر (1958)ابتدا معتقد بودند چگونگي ساختار سرمايه تأثيري بر ارزش شركت ندارد اما بعد ها (1963) پذيرفتند كه صرفه جويي هاي مالياتي ناشي از بهره بدهي ها باعث افزايش ارزش شركت مي شود وپيشنهاد كردند شركتها در تركيب منابع مالي خود از حداكثر بدهي ممكن استفاده نمايند.

 درسال 1976 اسكات ومارتين در تحقيقي كه در ايالات متحده درزمينه ي ساختار سرمايه انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه نوع صنعت يك عامل موثر و تعيين كنند در ساختار مالي شركتهااست . ريمرز (1975) نمونۀ بزرگي از شركتهاي فعال در نه صنعت مختلف در پنج كشور را مورد آزمايش قرار داد . نتايج حاكي از اين بود كه دركشورهاي فرانسه وژاپن ساختار مالي در ميان صنايع مختلف تفاوت معني داري دارند در حالي كه در كشورهاي ايالات متحده هلند و نروژ اين تفاوت در صنايع مختلف مشاهده نمي شود .

 وارنر (1977) درتحقيقي كه بر روي نمونه اي از شركتهاي راه آهن انجام داد به اين نتيجه رسيد كه ارزش فعلي هزينه هاي ور شستگي بدهي ها نسبت به افزايش ارزش ناشي ازبدهي ها ناچيز است.برايلي ،جاروكيم  (1984) طي تحقيقي در ارتباط با وجود ساختار مطلوب سرمايه به بررسي عوامل مؤثر بر ساختار مالي شركتها پرداختند . دراين مطالعه اثر عوامل عمده اي چون نوع صنعت و ريسك تجاري  را بر ساختار مالي شركتها مورد بررسي قرار دادند . نتايج اين تحقيق كه بر روي 80 شركت انجام گرفته حاكي از اين است كه نوع صنعت به طور مؤثري برنسبت بدهي شركتها تأثير داشته است. همچنين اندرسون (1990) به بررسي ارتباط ميان ساختار مالي شركتهاو تكنولوژي آنها پرداخت و به اين نتيجه رسيد كه شركتهاي سرمايه بر داراي نسبت بدهي بالاتري نسبت به شركتها ي كار بر هستند .

از جمله تحقيقات ديگر انجام شده در زمينه  مواردزير را مي توان نام برد:دونالدسون (1962)چارلزهالي (1966)، نويس باكستر (1967)، بن هايم (1968) ، رابرت هامدا (1969)،بي كااستون (1972) ، فرد آرديتي (1978)، جامبرز ،هاريس و پرينگل (1982) ، جان فينرتي (1986)وداگلاس وآدام گار (1988).

 

شيوه هاي تامين مالي :

 تامين مالي براي اجراي پروژه هاي سود آور در صحنه رشد شركت ، نقش بسيار مهمي ايفا مي كند . توانائي شركت در مشخص ساختن منابع مالي بالقوه ( داخلي و خارجي ) براي تهيه سرمايه به منظور سرمايه گذاري ها و تهيه برنامه هاي مالي مناسب ، از عوامل اصلي رشد و پيشرفت شركت به حساب مي آيند .

 مديريت شركت در راستاي تعيين منابع مالي مناسب بايد هزينه منابع متعدد تامين مالي را مشخص و آثاري كه اين منابع مالي بر بازده و ريسك عملياتي شركت دارند تعيين نمايند . مقصود ما از كاربرد واژه مناسب در جمله بالا اجراي برنامه هايي است كه بتوان بدان وسيله ثروت سهامداران را به حداكثر رسانيد .

آنچه مساله را مشكل تر مي سازد وجود انواع و اقسام اوراق بهاداري است كه مديريت شركت مي تواند از آنها استفاده كند . اما متاسفانه هنوز برنامه مالي مشخصي وجود ندارد كه بتوان با اجراي آن ، ارزش شركت را به بالاترين حد رسانيد.) جهان خاني ،‌ 1373 ,‌ص 26)

 

شيوه هاي مختلفي براي تأمين مالي شركت عنوان شده است كه به اختصار بيان مي كنيم: (‌مصطفوي مقدم ,‌1376,‌ص 35,‌342)

                                                                                                              الف:  كوتاه مدت

  1. بر اساس مدت                

                                                                                                              ب : بلند مدت

طبقه بندي روشهاي تأمين مالي

                                                                                                       الف : تامين مالي از منابع داخلي

  1. بر اساس منبع

                                                                                               ب : تامين مالي از منابع خارجي

1 . بر اساس مدت :

الف : تأمين مالي كوتاه مدت( جاري ) ، بعنوان تعهدات و بدهي هايي كه در طول يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد تعريف مي شود . منابع عمده وجوه تأمين مالي كوتاه مدت به ترتيب اهميت آنها براي شركتها و موسسات عبارتند از :

  • الف ) اعتبارات جاري ميان شركتها و موسسات
  • الف ) اخذ وام از بانكها و ساير موسسات اعتباري
  • الف ) اوراق تجاري شامل سفته و برات كه عموماً به ساير موسسات فروخته مي شود .

ب : تأمين مالي بلند مدت ، بعنوان تعهدات و منافعي كه در طول بيش از يك سال سر رسيد و پرداخت مي گردد ، تأليف مي شود .


منابع عمده تأمين مالي بلند مدت عبارتند از :

1- ب ) وامهاي بلند مدت

2- ب ) انتشار سهام عادي و سهام ممتاز

  1. 2. بر اساس منبع :

الف : تأمين مالي از منابع داخلي شامل موارد زير مي باشد :

1 – الف ) كاهش دارايي هاي جاري

2 – الف ) فروش دارايي هاي ثابت اضافي

3 الف ) ذخاير استهلاك

4 – الف ) اندوخته و سود تقسيم نشده

ب : تامين مالي از منابع خارجي شامل موارد زير مي باشد :

1- ب ) اخذ وام از بانكها و موسسات اعتباري

2- ب ) خريد هاي نسيه و اقساطي

3- ب ) به تعويق انداختن ( افزايش ) بدهي ها

4- ب ) صدور و انتشار اوراق قرضه ، سهام عادي و سهام ممتاز

 

 

 

 

 

روشهاي متداول براي تأمين مالي

شركتي كه مي خواهد در پروژه هاي جديد سرمايه گذاري كند ، بايد منبع تأمين مالي را از قبل پيش بيني نمايد . با توجه به اينكه تأمين مالي از روشهاي گوناگون آثار متفاوتي را در سود هر سهم شركت خواهد داشت ، بطور كلي چهار روش براي تأمين مالي متداول است :( جان جي ,‌ 1374 ,‌ص 100)

  1. منابع داخلي

اگر شركت نقدينگي كافي داشته باشد مي تواند جهت سرمايه گذاري جديد مورد استفاده قرار دهد كه موجب افزايش عايدي هر سهم خواهد شد . زيرا وجوه داخلي هيچ گونه هزينه سرمايه گذاري براي شركت نخواهد داشت .

  1. وام ( استقراض )

اگر سازماني وجوهي را كه براي سرمايه گذاري نياز دارد قرض بگيرد در اين صورت بهره اي را بايد پرداخت كند كه در صورت زيان نشان داده خواهد شد و بر EPS  تاثير خواهد گذاشت . اگر سود حاصل از فعاليت پروژه جديد بيشتر از مبلغ هزينه سرمايه گذاري جديد باشد ، عايدي هر سهم افزايش خواهد يافت .

  1. انتشار سهام ممتاز

اگر اين روش براي تأمين مالي سرمايه گذاري جديد استفاده شود ، سود هر سهم پرداختي به سهامداران ممتاز بر عايدي هر سهم تاثير خواهد گذاشت . بطوريكه اگر نرخ ماليات 28 درصد باشد و بخواهيم عايدي هر سهم شركت افزايش يابد ، شركت بايد در مقابل هر يك درصد سود سهام ممتاز ، معادل 39/1 درصد درآمد داشته باشد. اگر درآمد شركت كمتر از 39/1  درصد باشد ، عايدي هر سهم كاهش خواهد يافت زيرا اگر شركت 39/1 دلار درآمد كسب كند ، معادل 39% = 28% × 39/1 

ماليات بايد بپردازد ، كه يك دلار باقيمانده براي تقسيم سود سهامداران ممتاز است . اگر شركت كمتر از 39/1 درصد درآمد داشته باشد عايدي هر سهم كاهش مي يابد ، زيرا شركت بايد قبل از پرداخت سود به سهامداران ممتاز ماليات پرداخت كند .

  1. انتشار سهام عادي

اين روش هزينه اضافي براي سرمايه گذاري در پروژه جديد را ندارد . اما درآمد خالص به مقدار سهام بيشتري نسبت به قبل تقسيم مي شود . اگر سود حاصل از پروژه جديد با توجه به لفزايش تعداد سهام ، كمتر از سود حالت قبل باشد ، عايدي هر سهم كاهش خواهد يافت مه بر خلاف انتظار سهامداران است . اگر سود حاصل از پروژه جديد با توجه به افزايش تعداد سهام بيشتر از سود سرمايه گذاري قبل باشد عايدي هر سهم افزايش خواهد يافت .

استقراض و انتشار سهام ممتاز يا سهام عادي داراي يك ويژگي مشترك هستند،يعني منابع تأمين‌مالي خارج‌ازواحد انتفاعي و عمليات‌آن قرار دارند،در حالتي‌كه سود انباشته يك منبع‌داخلي‌تأمين‌مالي است.

تحقيقات انجام شده در مورد روشهاي تأمين مالي واحدهاي بزرگ انتفاعي در كشورهاي صنعتي نشان ميدهد كه در درجه اول ، منبع اصلي تأمين وجود سود انباشته و در درجه دوم استقراض منبع عمده وجوه مورد نياز واحد هاي انتفاعي محسوب مي شود.

تامين مالي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت

صاحبنظران از يك ديدگاه روشهاي تأمين مالي را به روشهاي تأمين مالي كوتاه مدت ،

 ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي كنند . در جدول شماره 1 روشهاي تأمين مالي كوتاه مدت و در جدول شماره ( 2 ) روشهاي تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت ارائه شده است.[1]

برای دانلود کل فایل از لینک زیر استفاده کنید: