آموزش استفاده از user defined memory (UDM) و user defined scalar(UDS) برای شبیه سازی گرمایش اهمی در انسیس فلوئنت

آموزش استفاده از user defined memory (UDM) و user defined scalar(UDS) برای شبیه سازی گرمایش اهمی در انسیس فلوئنت

آموزش استفاده از user defined memory (UDM) و user defined scalar(UDS) برای شبیه سازی گرمایش اهمی در انسیس فلوئنت

گرمایش اهمی یک روش پیشرفته در فرایند تولید غذا است که برای گرمایش غذاهای مایع استفاده می شود. که انرژی الکتریکی از خود مایع رد می شود و طی این فرایند انرژی الکتریکی به گرما تبدیل می شود. در این فایل اموزشی استفاده از uds را برای مدلسازی معادله پیوستگی جریان الکتریکی و UDM را برای ذخیره داده در هر سلول فرا می گیریم. همچنین از ترم چشمه SOURCE TERM برای مدلسازی گرمایش حجمی استفاده می شود. این فایل اموزشی به صورت PDF وبه زبان اصلی در 30 صفحه اماده شده است.