دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی)

دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی)

دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی)

 

 

 

 

 

 

 

 

دانلود طرح درس – ریاضی اول متوسطه-جمع و تفریق اعداد صحیح1(براساس طرح ملی)

فرمت فایل (word) و قابل ویرایش 

تعداد صفحات 1صفحه

موضوع درس: اعداد صحیح

قسمتی از مجموعه

هدف های کلی درسی و رفتاری

1. با دو روش هندسی بدست آوردن جمع اعداد صحیح آشنا شوند.

2. بتوانند روش ذهنی انجام جمع را کشف کنند و از آن استفاده کنند.

3. جمع دو عدد قرینه و جمع با صفر را درك کنند.